ALFA Centar u saradnji sa Centrom za afirmaciju RE populacije – CAREP poziva mlade ljude, pripadnike RE populacije iz Nikšića da se prijave za učešće u tromjesečnom programu obuke #solveRE za olakšavanje pristupa tržištu rada.

Program obuke #solveRE namijenjen je za 10 pripadnika RE populacije sa završenim srednjim obrazovanjem.

Obuka se sastoji od 12 modula. Moduli će se održavati jednom nedeljno. Ukupno trajanje obuke je tri mjeseca od 1.05.2022. do 1.08.2022.godine

Teme koje će se obrađivati u okviru programa su: korišćenje osnovnih kanala i načina traženja zaposlenja, izrada sadržajnog CV –a (na našem i engleskom jeziku) koji polaznici mogu koristiti prilikom budućih apliciranja za radno angažovanje i korišćenje aplikacija koje nude sadržajne obrasce za CV, osnovna pravila usmene i pismene poslovne komunikacije i vještina samopredstavljanja (self – marketing), osnovne administrativne vještine i znanja za kancelarijski rad, osnovna radna prava i mehanizmi prijave kršenja radnih prava u Crnoj Gori. Poslednja dva modula biće opredijeljena za sadržaje koji sami polaznici odaberu i percipiraju kao neophodna na budućim radnim angažmanima. Učesnici će na kraju programa dobiti sertifikate.

Pravo prijave imaju mladi RE populacije od 15 do 30 godina.

Rok za prijave je do 29.04.2022.godine

Leave this field blank