Nevladina organizacija ALFA Centar osnovana je oktobra 2006. godine. Ciljevi formiranja organizacije su promovisanje i zastupanje stava da svi građani imaju pravo na miran, bezbjedan i dostojanstven život.
Naša vizija je Crna Gora, demokratska, stabilna, razvijena i međunarodno uvažena članica EU i NATO u kojoj svaki grašaanin ostvaruje svoja prava.
Programsko djelovanje organizacije se odvija u četiri pravca:
– Analiza i istraživanje civilno-vojnih odnosa i podrška procesima članstva Crne Gore u EU I NATO.
– Bezbjednost u saobraćaju
– Omladinski programi (Volonterski Klub)
– Programi u lokalnoj zajednici
Dobitnici smo Godišnje nagrade za volonterizam za 2011. g. u kategoriji organizatora volonterskog rada.
Članica smo međunarodne ALIANTE mreže.
Memorandumi o partnerstvu i saradnji sa više od 60 različitih institucija i organizacija na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.
ALFA Centar ima 70 članova/članica i 16 stručnih saradnika/ca. Najveći organ upravljanja je Skupština koja donosi strateške odluke. Izvršni direktor je odgovoran za sprovođenje svih odluka. Za realizaciju aktivnosti po programima odgovorni su program koordinatori.
Volonterski Klub broji 80 stalnih i preko 200 povremenih volontera.

MISIJA UDRUŽENJA:
– Promovisanje i zastupanje stava da svi građani imaju pravo na miran, bezbjedan i dostojanstven život bez obzira na pol, uzrast, rasnu i političku pripadnost, nivo obrazovanja, seksualnu oprijedeljenost, profesiju i ostale razlike.
– Podrška uspostavljanju vladavine prava u Crnoj Gori.
– Pravilna edukacija građana o pojmovima, načinima i mehanizmima borbe protiv svih vrsta i oblika nasilja i diskriminacije.
– Istraživanje i analiza civilno vojnih odnosa, podrška procesima članstva Crne Gore u EU I NATO.
– Javno zastupanje.
– Organizovanje javnih akcija i manifestacija.
– Bavljenje humanitarnim i volonterskim radom.