ALFA Centar objavljuje javni poziv za formiranje osmočlanog tima (po dva predstavnika iz  četiri OCD) koja će raditi na izvještaju pod nazivom: „Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socijalnu uključenost OSI za period 2021 – 2023“.

Javni poziv se odnosi na organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i unapređenja položaja OSI.

Zainteresovani pojedinici/organizacije se mogu prijaviti slanjem prijave na e-mail adresu: dragana@alfacentar.org

Prijava treba da sadrži kratku biografiju kandidata i naziv organizacije iz koje dolazi. Rok za dostavljanje prijava je 15.05.2024. do 15.00 h.

Za članove tima su predviđeni honorari. 

Nakon formiranja tima, članovi će pohađati četiri modula obuke sa angažovanim trenerom, kako bi stekli neophodna znanja i vještine za monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socijalnu uključenost OSI za period 2021-2023, budući da lokalne uprava nema važeći LAP za žaštitu OSI.

Tokom ove aktivnosti planirano je da se podaci dobijeni kroz tromjesečni monitoring rada lokalne uprave prikupe, obrade, sistematizuju, stave u odgovarajući kontekst i objave u jednoj publikaciji pod nazivom: Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socijalnu uključenost OSI za period od 2021- 2023.

U izradi publikacije će učestvovati isti tim koji je odabran za implementaciju monitoringa.

Aktivnost je dio projekta: “Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socijalnu uključenost OSI na lokalnom nivou”, podržanog kroz program: “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” realizuju nevladine organizacije Juventas, Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR).