ALFA Centar objavjljuje javni poziv za formiranje četvoročlanog tima koji će raditi na izvještaju pod nazivom: Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.

Javni poziv se odnosi na organizacije koje se kroz svoj rad bave unapređenjem položaja Roma.

Zainteresovane organizacije/pojedinici se mogu prijaviti slanjem prijave na e-mail adresu alfacentar@t-com.me

Prijava treba da sadrži CV kandidata i naziv organizacije iz koje dolazi. Rok za dostavljanje prijava je 30.10.2023.godine.

Za članove tima su predviđeni honorari. 

Nakon formiranja tima počeće monitoring koji se sastoji u posjetama i razgovorima sa predstavnicima lokalne uprave, analizi dostupnih materijala, uvidom u materijale koji  iz bilo kojeg razloga nisu bili dostupni javnosti, razgovorima sa pripadnicima RE zajednice, itd.

Tokom ove aktivnosti planirano je da se podaci dobijeni kroz tromjesečni monitoring rada lokalne uprave prikupe, obrade, sistematizuju, stave u odgovarajući kontekst i objave u jednoj publikaciji pod nazivom: Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.

U izradi publikacije će učestvovati isti tim koji je odabran za implementaciju monitoringa.