ALFA Centar poziva mlade pripadnike romske i egipćanske populacije, starije od 18 godina, da se prijave na trodnevni trening „Mehanizmi građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou.“

Trening podrazumjeva realizaciju trodnevne obuke u cilju sticanja znanja o političkim pravima, načinu učešća u procesu donošenja odluka i institutu peticije i inicijative. Na kraju treninga, mladi iz romske i egipćanske zajednice će identifikovati problem u zajednici koji može biti riješen nekim od načina učešća i uticaja na donosioce odluka i zajedno sa trenericom pokušati da utiču na njegovo rješavanje koristeći stečena znanja.

Rok za dostavljanje prijava je 18.03.2024.godine.

Zainteresovani pojedinici se mogu prijaviti slanjem prijave na e-mail adresu alfacentar@t-com.me

Za više informacija obratiti se na mejl: alfacentar@t-com.me

Aktivnost je dio projekta: “Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.“ podržanom od strane Fonda za aktivno građanstvo u okviru grant šeme „Podržani-Osnaženi“ ,u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.